Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er et viktig satsningsområde for de fleste virksomheter. Som vernombud er det din rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Enten du er verneombud eller ei; dersom du oppdager forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle de som er utsatt for faren og arbeidsgiver.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Linker:
Krav om systematisk HMS arbeid i er hjemlet i ”Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (internkontrollforskriften)

Arbeidstilsynet sine websider har også nyttig info om denne forskriften

Krav om systematisk HMS arbeid om bord i skip er hjemlet i Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) og Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip. På Sjøfartsdirektoratet sine sider finner en også annen informasjon om blant annen kompetansekrav og arbeids- og levevilkår for sjøfolk.

Safe har laget flere presentasjoner om aktuelle HMS utfordringer. Presentasjonen finner du nedenfor: