Radioaktiv forurensing

Nivåene av radioaktiv forurensning i norske farvann er påvirket både av virksomhet som foregår i dag, og av tidligere utslipp. De største bidragene stammer fra prøvesprengningene på 1950- og 60-tallet, Tsjernobylulykken i 1986 og utslipp fra reprosesseringsanleggene for brukt kjernebrensel. I tillegg har ulike naturlig forekommende radioaktive stoffer blitt tilført norske farvann fra aktiviteter som petroleumsvirksomhet og gruvedrift.

Det en måsetning fra miljøverndepatementet at utslipp av radioaktive stoffer fra nasjonale kilder skal begrenses til nivåer som ikke påvirker naturmiljøet. I internasjonale fora som blant annet OSPARer det tatt initiativ for å utarbeide kriterier for beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning og Norge har påtatt seg en rolle som pådriver i dette arbeidet.

Linker:

Lavradioaktivt Avfall (LRA) Presentasjon som gir god informasjon om slik stråling og mulige stråleverntiltak

Miljøverndepartementet sine sider om radioaktiv forurensing

OSPAR sine sine sider om "radioactive substances"

Relaterte filer