Nivåene av radioaktiv forurensning i norske farvann er påvirket både av virksomhet som foregår i dag, og av tidligere utslipp. De største bidragene stammer fra prøvesprengningene på 1950- og 60-tallet, Tsjernobylulykken i 1986 og utslipp fra reprosesseringsanleggene for brukt kjernebrensel. I tillegg har ulike naturlig forekommende radioaktive stoffer blitt tilført norske farvann fra aktiviteter som petroleumsvirksomhet og gruvedrift.

Det en måsetning fra klima- og miljøverndepatementet at utslipp av radioaktive stoffer fra nasjonale kilder skal begrenses til nivåer som ikke påvirker naturmiljøet. I internasjonale fora som blant annet OSPARer det tatt initiativ for å utarbeide kriterier for beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning og Norge har påtatt seg en rolle som pådriver i dette arbeidet.

Linker:

Klima- og miljøverndepartementet sine sider om radioaktiv forurensing

OSPAR sine sine sider om "radioactive substances"

Presentasjon om lavradioaktive avleiringer som gir god informasjon om slik stråling og mulige stråleverntiltak: