Nullutslippsmålet for olje-og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten ble etablert i St.meld nr 58 (1996-1997) og har senere blitt utdypet og operasjonalisert i flere stortingsmeldinger. Statusrapporten "Arbeid mot nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet offshore" ble utgitt i 2016.

I Norge har vi en også forurensningslov som skal verne det ytre miljøet mot forurensning. Lov en sier at det i utgangspunktet er forbudt å forurense, og at en må ha tillatelse til forurensende virksomhet.I likhet med andre HMS hendelser skal også utslipp til ytre miljø rapporteres.

Linker

Forurensingsloven

Miljødirektoratet

Rammeforskriften p27 inneholder krav til overvåking av det ytre miljøet og

Styringsforskriften p16 inneholder krav om det skal utføres miljørettede risikoanalyser for den enkelte innretning

Aktivitetsforskriften kap X inneholder et helt kapittel om krav til overvåking av det Ytre Miljøet