Risiko kan defineres som produktet av sannsynlighet og konsekvens samt usikkerheten knyttet til disse forholdene. Risikostyring kan beskrives som prioritering av en innsats slik at den rettes mot de områder den får størst virkning. Ved reduksjon av risiko skal den ansvarlige velge de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene som etter en enkeltvis og samlet vurdering av skadepotensialet og nåværende og fremtidig bruk gir de beste resultater, så sant kostnadene ikke står i et vesentlig misforhold til den risikoreduksjonen som oppnås.

Linker

Rammeforskriften p9 og styringsforskriften p1 legger grunnlaget for risikostyring i industrien.

Styringsforskriften p14 utdyper dette videre og

Rammeforskriften p13 krever at det skal være arbeidstakermedvirkning ved utvikling av HMS styringssystemet