Et Unntak (Dispansasjon) er et myndighetsvedtak om å godta et avvik fra et forskriftskrav. Et Avvik er i denne sammenhengen en uoverensstemmelse mellom valgte løsninger og regelverkskrav.

Hvis en ønsker å bruke en annen løsning enn den som er anbefalt i kommentaren til bestemmelsen i en forskrift, er det ikke av den grunn nødvendig å søke om unntak. Den ansvarlige skal imidlertid foreta en internavviksbehandling som klargjør om den valgte løsningen oppfyller forskriftskravet. Dersom det kompenserende tiltaket innebærer at den ansvarlige fortsatt ikke opererer innenfor krav i forskriften, må den ansvarlige søke om unntak. Dersom unntaket kan ha betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet, skal en uttalelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte om søknaden legges ved søknaden om unntak.

Linker

Rammeforskriften § 18 setter krav til dokumentasjon på at den valgte løsningen oppfyller forskriftens krav

Styringsforskriften § 20 setter krav til registrering og oppfølging av avvik fra krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

Rammeforskriften § 70 spesifiserer hvilke myndigheter som kan gjøre unntak