I tillegg til mulig helsefare kan utslipp av kjemikalier også være skadelige for det ytre miljø. I Norge er det forurensningsloven og produktkontrolloven som regulerer arbeidet med kjemikalier. Formålet med forurensningsloven er å verne det ytre miljøet mot forurensning. Loven sier at det i utgangspunktet er forbudt å forurense, og at en må ha tillatelse til forurensende virksomhet.

Produktkontrolloven skal forebygge at produkter gir helseskade eller miljøforstyrrelse, og forskrifter som regulerer enkeltstoffer og stoffblandinger er hjemlet i denne loven. En substitusjonsplikt, det vil si en plikt til å bytte ut farlige stoffer med mindre farlige alternativer, ble innført 1. januar 2000. Forskrifter på kjemikalieområdet er hjemlet enten i forurensningsloven eller produktkontrolloven, eller i begge to.

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å implementere EUs kjemikalieregelverk. EUs kjemikalieforordning (REACH) innebærer felles registrering og regulering av kjemikalier. REACH-reglene trådte i kraft i hele EØS-området 1. juni 2008. Klima- og forurensningsdirektoratet er den nasjonale myndigheten for REACH regelverket i Norge.

Linker:

Forurensningsloven

Produktkontrolloven

Produktforskriften (Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter)

Reach hjemmeside

Miljøstatus i Norge er en webside som gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling