Konsekvensanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne mulig skadeomfang på mennesker, miljø og materielle verdier som følge av uønskede hendelser. Forut for større for eksempel organisasjonsendringer skal det utarbeides en konsekvensanalyse som skal klargjøre konsekvenser av de valgmuligheter som foreligger. Plikten til å utføre konsekvensanalyse er hjemlet i Arbeidsmiljølovens (AML) § 3-1, 2.ledd d.

Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet (AML § 6-2, 4.ledd). Her gjelder selvfølgelig det samme kravet om at opplysningene til verneombudet må gi i god tid før møter og avgjørelser skal tas, slik at hun/han har en reell sjanse til å sette seg inn i saken og vurdere konsekvensene av endringene. Konsekvensanalysen skal stikkordsmessig inneholde de nedenfor nevnte hovedelement, men innhold og detaljeringsgrad vil variere avhengig av utredningsnivå og den konkrete situasjon:

- Kort beskrivelse av dagens situasjon og behovet for endring

- Kort beskrivelse av nødvendige tiltak og valgmuligheter

- Kort beskrivelse av forbedringer m.h.t. besparelser og ivaretakelse av sikkerhets-/miljøaspekter, strukturelle forandringer og rolledeling, interne relasjoner og nye arbeidsformer, eksterne relasjoner og samarbeid med eksterne leverandører, samarbeidsklima, synergier, erfaringsoverføring/læring, styring og kontroll, gammel og ny organisasjon, endrede rapporteringslinjer.

- Beskrivelse av personellmessige implikasjoner; Volumendringer/dimensjonering/bemanning, ledelse- og kompetanseutvikling, prosess i forbindelse med personellomgruppering, og oppfølging av fristilt personell.

-Beskrivelse av samlet kost/nytte-vurdering