Det er ikke et lovkrav å gjennomføre vernerunder. Det er imidlertid et krav om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, ha rutiner for å avdekke feil og mangler i arbeidsmiljøet og sørge for at disse blir utbedret.

Vernerunder utført av representanter for ledelsen og Verneombud er en vanlig og god måte å ivareta deler av disse kravene på. En Vernerunde avtales i god tid, gjerne ved at en årsplan settes opp, både hva gjelder tidspunkt og tema.

Avhengig av risiko knyttet til arbeidet i Verneområdet må en bli enige om hvor ofte en Vernerunde i området skal foretas. Utgangspunktet kan være en gang per måned. Dersom det skjer hendelser i området eller det er åpenbart at det er stor risiko for hendelser bør Vernerunder gjennomføres oftere.

Det er lurt å sette opp en sjekkliste over de ting en vil se nøyere på. Denne sjekklisten skal bygge på tidligere hendelser og erfaringer.

Tema for vernerunder kan for eksempel være:
  • Rømningsveier
  • Arbeidsstillinger/Ergonomi
  • Lys
  • Støy
  • Verneutstyr
  • Førstehjelpsutstyr
  • etc.