Ergonomi er i følge Wikipedia tverrfaglig forskning innen arbeidsmiljø og tilrettelegging av arbeidsmiljø ut fra menneskets biologiske forutsetninger. Målet er at mennesket gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig, men på en slik måte at det ikke oppstår skader eller helsemessige ulemper. Her finner du fakta opplysninger om ergonomi og referanser til lovverk og standarder.

Lenker:

Arbeidsmiljøloven § 4-2 setter krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

Arbeidsmiljøloven § 4-4 setter krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Innretningsforskriften § 19 og Aktivitetsforskriften § 32 skal sikre at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger

Forskrift om tungt og ensformig arbeid satt krav til arbeidsgiver når arbeidet kan medføre helserisiko. Forskriften er utgått som egen forskrift men elementene tatt inn i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidstilsynet har gode faktasider om ergonomi

NORSOK S-002 standarden fastsetter designkrav hva angår arbeidsmiljøet på oljeinstallasjoner, samt krav til systematisk styring av arbeidsmiljøspørsmål i prosjektutviklingen og designprosessen.