Om oss

Samarbeid for sikkerhet

"Samarbeid for Sikkerhet" er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien.

Deltakere i samarbeidet er oljeselskaper, leverandørbedrifter og arbeidstakerorganisasjoner representert gjennom Norsk olje og gass, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lederne, Industri Energi, Fellesforbundet, Norges Rederiforbund (NR), De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS), SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) og Norsk Industri. Petroleumstilsynet deltar som observatør.

Samarbeid for Sikkerhet sin hovedoppgave er å forbedre sikkerheten i olje- og gassindustrien. Det omfatter sikkerheten på installasjoner, landanlegg og fartøy på sokkelen. Mye av arbeidet skjer i arbeidsgrupper som utarbeider anbefalinger til bransjen. Disse kan være i form av en ”Beste Praksis” eller representere ”Harmonisering” av forskjellig praksis slik at de som arbeider på forskjellige plasser slipper å forholde seg til nye rutiner og prosedyrer hele tider. Erfaringsoverføring i form av sikkerhetsfilmer basert på virkelige hendelser har også vært en viktig oppgave for SfS.

Formålet vil bidra til å:
  • forbedre sikkerheten i olje- og gassindustrien offshore
  • redusere risiko for personskader og storulykker
  • forbedre tilliten i næringen hos medarbeidere og deres familier
  • styrke tillit og samarbeid mellom aktørene i industrien
  • forbedre næringens omdømme
  • Arbeidet skjer gjennom anbefalinger til bransjen. SfS kommuniserer gjennom tekst, film, samlinger og seminarer, med henblikk på å kunne dokumentere og utveksle beste praksis i industrien. SfS utgir sine publikasjoner på norsk og engelsk, og har det redaksjonelle ansvaret for dette. SfS har imidlertid ikke innvendinger mot at publikasjonene brukes og oversettes til andre språk, men dette vil i så fall være uten ansvar for SfS.