Samarbeid for sikkerhet

"Samarbeid for Sikkerhet" er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i energisektoren.Det ble startet i 2001 og er organisert som non-profit forum med 3-parts samarbeid

Forumet er administrativt plassert under Offshore Norge som representerer både operatører og leverandørbedrifter i energisektoren. Sammen med Norsk Industri og Norges Rederiforbund finansierer de virksomheten i SfS.

Alle de store aktuelle arbeidstakerorganisasjonene i Norge er medlemmer: LO, Lederne, Industri Energi, Fellesforbundet, Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) og Samarbeidsorganisasjonene (DSO). Formelt har Petroleumstilsynet en observatørrolle, men de er ganske aktive og gir innsikt og veiledning i mange av arbeidsgruppene i SfS. Videre er Sjøfartsdirektoratet fast medlem i SfS sitt Forum for Maritime Operasjoner (FMO)

SfS har et mandat som ble fornyet i 2020. Mandatet er fortsatt å utgi anbefalt praksis og annet sikkerhetsmateriell innenfor Ptils myndighetsområde. Konkret er målsettingen til SfS å bidra til:

  • Bedre sikkerheten gjennom redusert risiko for personskader og uønskede hendelser
  • Bedre helse og sikkerhet gjennom redusert risiko for arbeidsrelaterte sykdommer
  • Styrke tillit og samarbeid mellom aktørene
  • Målsettingen søkes oppnådd gjennom å:

  • Utvikle anbefalt praksis innen de områdene som SfS-styret beslutter
  • Bidra til harmonisering av rutiner og prosedyrer
  • Bidra til læring og erfaringsoverføring gjennom anbefalte fremgangsmåter, sikkerhetsfilmer, egne nettsider, seminarer og andre fora
  • Anbefalingene blir etablert gjennom arbeidsgrupper hvor alle medlemsorganisasjoner inviteres til å delta. De endelige anbefalingene publiseres på SfS sine nettsider og kvartals vise nyhetsbrev. Alle publikasjoner er på engelsk og norsk. I tillegg tillater vi oversettelser til andre språk, men vi tar ikke noe ansvar for disse oversettelsene.