SfS is a "Forum for recommended practices" in a tripartite collaboration within the Norwegian Ocean Industry Authority'sarea of authority, where the participants aim to improve safety and highlight conditions that affect it.

SfS's goal is to contribute to:
  • Improved safety through reduced risk of personal injury and adverse events
  • Improved health and safety through reduced risk of work-related illness
  • Strengthened trust and cooperation between the players
The goal is to be achieved by:
  • Developing recommended practices in the areas decided by the board
  • Contributing to the harmonization of routines and procedures
  • Contributing to learning and experience transfer through security films, own websites, seminars and other forums
In connection with the revised mandate in 2020, the participating organizations re-committed to support and provide the necessary resources for the implementation of the work. The mandate was signed by the following persons:
Hege-Merethe Bengtsson - Direktør, De Samarbeidende Organisasjoner
Jørn-Henning Eggum - Forbundsleder, Fellesforbundet
Frode Alfheim - Forbundsleder, Industri Energi
Geir Gule - Styreleder, Korrosjons-, Isolerings- og Stillas- Entreprenørenes Forening
Hans - Christian Gabrielsen - Landsorganisasjonen i Norge
Audun Ingvartsen - Forbundsleder, Lederne
Harald Solberg - Administrerende Direktør, Norges Rederiforbund
Stein Lier-Hansen - Administrerende Direktør, Norsk Industri
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - Direktør, Norsk olje og gass
Hilde-Marit Rysst - Leder, SAFE
Anne Myhrvold - Direktør Petroleumstilsynet

Bakgrunn /historie
Alle aktørene i petroleumsindustrien har et felles mål om å unngå skade på mennesker, miljø og materiell.
Ved årsskiftet 2000/2001 ble prosjektet Samarbeid for Sikkerhet (SfS) opprettet som et virkemiddel for å identifisere beste praksis og arbeide for harmonisering. Målet er å forbedre helse og sikkerhet og å sette søkelys på forhold som påvirker dette.

De deltagende organisasjoner i Samarbeid for Sikkerhet (SfS) forplikter seg til et langsiktig samarbeid, som samsvarer med forventningene uttrykt i Stortingsmelding nr.7 (2001-2002) ”Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten”, og som videreføres i Stortingsmelding nr. 12 (2005 – 2006) og Stortingsmelding nr. 12 (2017 – 2018).

Organisasjon
Alle organisasjonene som deltar i SfS er representert i styret. Leder av styringsgruppen sitter i to år om gangen og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene veksler på å utpeke lederen. Alle representantene i styret forplikter seg til å bidra aktivt på vegne av egen organisasjon samt forankre og informere om arbeidet i SfS. Representanten i styret kan ha en varaperson.

De prioriterte arbeidsoppgavene gjennomføres i nedsatte arbeidsgrupper som rapporterer til styret. Medlemmene i styret samt deltakere i arbeidsgrupper dekker sine egne utgifter. Fellesutgifter dekkes av Arbeidsgiverorganisasjonene etter en omforent fordelingsnøkkel og innenfor godkjent budsjett.

Omfang
The work in SfS will cover activities at plants, vessels, offices and facilities in the energy sector.

Arbeidsform
Arbeidet i SfS baseres på at deltakerne har en felles virkelighetsforståelse av sikkerhetsutfordringer i næringen og at arbeidsoppgavene prioriteres ut fra dette. Styringsgruppen i SfS har 4 møter i året hvorav minst en samling har fokus på strategi og kommende arbeidsområder. For å sikre dynamikk og riktig fokus bør målsetninger, arbeidsform og deltagelse tas opp til vurdering minst en gang i året.
Arbeidsgruppene sammensettes slik at fagspesialister og brukere utarbeider et omforent produkt. Det er viktig at Arbeidsgruppene får oppfølging og assistanse gjennom sin sponsor om de skulle be om det. SfS skal sørge for at andre relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner informeres om aktiviteter, og at ressurspersoner fra disse inviteres til å være med i arbeidsgruppene.
Arbeidet vil gjennom samarbeidsarenaer og aktiviteter gi rom for fremtidsrettede diskusjoner og tett oppfølging av igangsatte aktiviteter. Beslutningene i Styringsgruppen i SfS skjer ved oppnåelse av konsensus.