Hovedområdene for Samarbeid for Sikkerhet

Samarbeid for Sikkerhet har valgt ut noen hovedområder for sikkerhetsarbeidet i olje og gassindustrien. Innenfor disse hovedområdene er det opprettet flere arbeidsgrupper.

FKL - Forum for Kran- og løfteoperasjoner

Formålet er å få frem beste praksis gjennom harmoniserte krav, metoder og rutiner innen boring og laste- og løfteoperasjoner. Viktige arbeidsområde for FKL er å gi innspill til oppdateringer av NORSOK R002 og R003. Videre er FKL engasjert i opplæringsplaner for dekksoperatører og offshorekranfører. I 2014 reviderer FKL vedlegg B i Norsok R-003 på vegne av Standard Norge

FMO - Forum for Maritime operasjoner

Dette forumet ble revitalisert i 2013. Forumet skal jobbe med erfaringsoverføring, informasjon om nye retningslinjer, initiering og oppfølging av prosjekter, etc. i 2014 jobbes det med en film om ankerhåndtering og en beste praksis for sjøsikring.

Harmonisering og Beste Praksis

Formålet er å få frem gode og felles retningslinjer for sentrale sikkerhetsrutiner, som for eksempel Sikker jobbanalyse (SJA) og Arbeidstillatelser (AT) og felles retningslinjer hva gjelder beredskap og helikoptertransport på norsk sokkel. Andre felles rutiner blir løpende tatt opp til vurdering.

Opplæring og Kompetanse

Formålet er å få frem felles normering av sikkerhetsopplæringen som skjer internt i selskapene, slik at denne kan effektiviseres, og at en derved unngår for mye repetisjon og forvirring på grunn av ulike begrepsapparat. Kursplaner er etablert for fallsikring, taubasert redning og gransking.

Sikkerhetsfilmer

Samarbeid for sikkerhet har laget flere sikkerhetsfilmer/animasjoner av uønskede hendelser som skal bidra til læring og erfaringsoverføring. Disse finner du på hjemmesiden vår og du kan også få filmene på USB minnebrikker eller DVD ved henvendelse til SfS.